Dating profile laundry list sarcastic reply

Rated 4.8/5 based on 683 customer reviews

Người đã đưa ra những điều kiện đảm bảo cho độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam như sau: Thứ nhất, trong suốt quá trình cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng phải được giữ vững, củng cố và tăng cường.Xuất phát từ quan điểm xây dựng chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ khó khăn hơn đánh đổ đế quốc, phong kiến, Hồ Chí Minh khẳng định trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng phải mạnh hơn bao giờ hết.

dating profile laundry list sarcastic reply-56

dating profile laundry list sarcastic reply-4

dating profile laundry list sarcastic reply-23

dating profile laundry list sarcastic reply-41

Như vậy, mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mối quan hệ giữa hai giai đoạn, hai thời kỳ của cùng một quá trình cách mạng và đồng thời cũng là mối quan hệ giữa hai loại mục đích: mục đích trước mắt và mục đích lâu dài.

Hai là, giá trị thực sự của độc lập dân tộc phải được thể hiện ở các quyền tự do và hạnh phúc mà nhân dân được hưởng.

Độc lập dân tộc phải được đặt trong khối thống nhất bền vững, đoàn kết chặt chẽ của các tộc người, giữa các tôn giáo và tất cả các giai cấp, quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Hồ Chí Minh luôn là người đi đầu chủ động tích cực bày tỏ ước vọng và tìm mọi biện pháp để bảo vệ hòa bình tránh xung đột chiến tranh.

Đó không chỉ là lí tưởng mà còn là lẽ sống, là học thuyết cách mạng của Hồ Chí Minh, là lí do chiến đấu , là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng , nguồn động viên đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Quyền độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng, là trên hết, dù có phải hi sinh đến đâu cũng phải giữ cho được quyền độc lập ấy.

Leave a Reply